Hur påverkas din organisation eller du av detta? Vi kan hjälpa er att få en trygg och bra arbetsplats med insikt om vilka rättigheter och möjligheter som finns, här är exempel på vad vi erbjuder:

  • Utbildning om möjligheter och krav
  • Kontroll av ert befintliga system.

Lagen ställer krav på alla arbetsgivare med 50 arbetstagare eller fler

Ny lagstiftning är på väg att genomföras i Sverige för att göra det lättare för personer som stöter på missförhållanden i arbetet att rapportera dem utan risk för repressalier. Anledningen till den nya lagen är att den nuvarande visselblåsarlagen inte fullt ut lever upp till det EU-direktiv som måste vara genomfört i Sverige senast i december i år.

Den nya lagen kommer att gälla hos både offentliga och privata arbetsgivare, precis som i dag. Men en nyhet är att lagen kommer att ge skydd för fler personkategorier. Det är inte bara arbetstagare och inhyrda som omfattas, utan även till exempel arbetssökanden, praktikanter, volontärer och andra som utför arbete under någon arbetsgivares ledning, och dessutom ingår de som bistår någon i dessa personkategorier vid rapporteringen.

Lagen ställer dessutom krav på att alla arbetsgivare med 50 arbetstagare eller fler ska inrätta särskilda interna rapporteringskanaler. Det ska finnas tydliga rutiner för att ta emot, följa upp och återkoppla rapporter om missförhållanden. När sådana kanaler är på plats måste visselblåsaren använda dem, och göra det på rätt sätt, för att omfattas av det rättsliga skyddet i lagen.

Kraven på att införa sådana funktioner eller rapporteringskanaler föreslås införas stegvis:

  1. a) den 17 juli 2022 för alla arbetsgivare med minst 250 anställda och alla offentliga arbetsgivare med 50-249anställda, och
  2. b) den 17 december 2023 för verksamhetsutövare som driver privat verksamhet och som har 50 till 249 arbetstagare.