REVISIONER

Revision är ett verktyg för att utvärdera hur väl verksamheten följer egna fastställda rutiner och/eller externt uppställda krav t ex en ISO-standard. Detta sker genom en oberoende granskning av arbetssätt och dokumentation. Ni som kund avgör vilka krav som revisorn ska revidera mot.

Internrevision

Behöver ni en ordentlig genomgång av ert ledningssystem eller bara ett par nya ögon som kan hitta områden för förbättring för att få igång arbetet igen?

Då har ni hittat rätt! Vi har många utbildade internrevisorer med stor erfarenhet av att utföra internrevisioner enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AFS 2001:1, FR2000, SA8000, FSC® och PEFC™.

Internrevision innebär att vi genom t ex dokumentgranskning, intervjuer, platsbesök och stickprovskontroller går igenom er verksamhet och jämför mot de uppställda kraven.

Stort fokus ligger på att hitta förbättringsområden som verkligen gör nytta och skapar värde för ert fortsatta arbete.

Revisionsresultatet får ni i en lättöverskådlig rapport som hjälper er att fokusera på de väsentliga delarna som framkommit under revisionen.

Leverantörsrevision

Vill ni följa upp att er leverantör följer de krav ni har ställt upp?

Detta kan vi hjälpa er med. Genom att göra leverantörsrevisioner kan ni som beställare försäkra er om att den information era leverantörer lämnat verkligen stämmer. Det är även ett sätt att öka trovärdigheten i ert CSR-arbete. 

Externrevision
Sofia Öberg är godkänd som externrevisor för ledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöstandarden ISO 14001, arbetsmiljöstandarden ISO 45001 och Chain of Custody enligt FSC® och PEFC™.

Sofia Öberg är certifierad externrevisor och har full koll på uppdateringar inom standarderna och tolkningar av kraven. Sofia utför externa revisioner som underkonsult till ackrediterat certifieringsorgan, vilket i dagsläget är RISE, f.d. SP Certifiering.