RÅDGIVNING

Vill ni ha hjälp med en nulägesanalys eller utredning för att ta reda på dagens status samt hitta de fokusområden ni bör arbeta vidare med? Ska ni identifiera era risker och möjligheter samt synliggöra verksamhetens intressenter? Vill ni ha tips och råd i ert arbete kring kvalitetssäkring? Behöver ni ett bollplank för att komma vidare?

Nedan listas exempel på vad vi kan hjälpa er med. Oavsett om ni vill ha ett avstämningsmöte eller en utredning genomförd bidrar vi med råd och tips samt erfarenheter från tidigare uppdrag. 

 

Lednings-/strategiarbete

Ledningen har en avgörande roll för att få verksamhetens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet att fungera på ett bra och effektivt sätt. Samtidigt har högsta ledningen ett tydligt och omfattande ansvar enligt ISO 9001:2015 (kvalitet),
ISO 14001:2015 (miljö) och ISO 45001:2018 (arbetsmiljö).

När det gäller arbetsmiljölagstiftningen är det alltid högsta ledningen som har det övergripande ansvaret även om vissa arbetsuppgifter kan delegeras.

För att underlätta ledningens arbete erbjuder vi därför stöttning, råd och tips i arbetet med dessa frågor genom att bidra med erfarenhet från tidigare uppdrag.

GAP-analys/utredning

Vi erbjuder GAP-analyser där vi undersöker hur ert befintliga arbetssätt fungerar för att ta reda på vad som saknas för att ni ska uppnå er målsättning som t ex kan vara en ISO-certifiering. GAP-analysen belyser de brister som finns och hur bristerna bör åtgärdas.

Vi erbjuder miljöutredningar som t ex har fokus på kemikaliehantering eller bedömningar kopplat till ett livscykelperspektiv.

 

Riskbedömningar

Enligt lagstiftningen som reglerar varje verksamheters systematiska arbetsmiljöarbete har alla arbetsgivare en skyldighet att undersöka och bedöma arbetsmiljörisker samt ta fram åtgärder och följa upp resultat. Vi hjälper er med riskbedömningar utifrån kraven i bl a AFS 2001:1 och visar hur ni själva i ert fortlöpande arbete kan undersöka verksamhetens risker.

Identifiering och arbete med verksamhetens risker, möjligheter och intressenters behov är också ett nytt krav i ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö). Vi kan vara stöttning i ledningens i arbetet för att uppnå standardkraven.

Kvalitetssäkring/processkartläggning

Ungefär 15% av kostnaderna för ett företag beror på slarv och bristande rutiner. Med bättre koll på era rutiner och ett ökat fokus på kvalitet, kan dessa kostnader minska samtidigt som ni får nöjdare kunder och ett effektivare arbetssätt.

Vi hjälper er med processkartläggning inkl mätning och uppföljning samt åtgärdsplaner för att förenkla ert kvalitetsarbete.