Integritetspolicy – Öbergs miljö- och kvalitetskonsult AB

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Öbergs miljö- och kvalitetskonsult AB, org.nr: 556847 – 2707, med adress: Västra Hamngatan 7, 411 17 Göteborg (nedan kallad Öbergs) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet.

På Öbergs värnar vi om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Vi samlar in företagsinformation och personuppgifter för att kunna uppfylla ingångna kundavtal och på grund av lagkrav t.ex. vår skyldighet enligt bokförings- och skattelagstiftningen. Med hänvisning till intresseavvägning samlar vi också in företagsinformation och personuppgifter i informations- och marknadsföringssyfte. Allt i syfte för att bland annat kunna kommunicera rätt information till rätt person inom din organisation via telefon, sms, post och e-post samt för att vi ska kunna besöka dig och leverera beställda varor.

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU/EES och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om detta skulle ändras kommer du att informeras särskilt i förväg.

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Vi samlar in företagsinformation och personuppgifter som du skickar till oss, till exempel när du blir kund till oss samt lägger beställningar hos oss, ingår avtal med oss, kontaktar oss för support, svarar på e-post eller söker jobb hos oss. Eftersom vi i huvudsak samarbetar med dig som företagare samlar vi till övervägande del in generell företagsinformation såsom företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer och adress. Detta är inte personuppgifter (om du inte bedriver enskild näringsverksamhet) och omfattas inte av GDPR.

Den lagliga grunden för behandlingen av ovannämnda personuppgifter är i huvudsak rättslig förpliktelse men kan även vara intresseavvägning, t.ex. när du som icke befintlig kund kontaktar oss eller när du söker jobb hos oss.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Öbergs kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Öbergs behandling av dina personuppgifter. Öbergs ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får Öbergs ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta Öbergs för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Öbergs behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

 

 

Om du vill veta mer

Har du frågor om Öbergs personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via kontakt (at) obergskonsult (.) se eller 031-708 49 91.